Houston

https://goo.gl/maps/4G8dabmD9wpXbmbj8

Chicago

https://goo.gl/maps/4G8dabmD9wpXbmbj8